Dòng Chảy Khách Hàng Bền Vững

Premium Member

None

Video/Text

Video/Text

General

9 Bài học

0% Chưa Bắt Đầu

Sẵn sàng chưa?

Dòng Chảy Khách Hàng Bền Vững

Phần 01: Kiến Thức Nền Tảng

3 Bài học

Premium Member

Premium Member

Premium Member

Phần 02: Thu Hút Khách Hàng

1 Bài học

Premium Member

Phần 03: Nuôi Dưỡng Khách Hàng

1 Bài học

Premium Member

Phần 04: Chuyển Đổi Khách Hàng

1 Bài học

Phần 05: Chăm Sóc Khách Hàng

1 Bài học

Phần 06: Nhân Bản Khách Hàng

1 Bài học

Phần 07: Quản Trị Dòng Chảy Khách Hàng

1 Bài học

Follow

Là một người đào tạo về Kinh doanh Online, An giúp cho những bạn đang Kinh doanh biết cách chia sẻ sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng trên nền tảng thấu hiểu cảm xúc, tâm lý và hành vi khách hàng. Và xây dựng “Dòng chảy khách hàng Bền Vững” giúp bạn có 5→10 khách hàng chủ động tìm đến bạn mỗi ngày…

Điều mà An hướng đến không chỉ là đào tạo về kinh doanh, mà còn là việc chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để giúp mọi người xây dựng cuộc sống Ý Nghĩa, một cuộc đời Hạnh Phúc và đầy niềm vui.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>