Hệ Thống Kỹ Năng Kinh Doanh

Premium Member

None

Video

Video

General

2 Bài học

0% Chưa Bắt Đầu

Sẵn sàng chưa?

Hệ Thống Kỹ Năng Kinh Doanh

Phần 01: Kỹ Năng Phát Triển Bản Thân

1 Bài học

Premium Member

Phần 02: Kỹ Năng Lãnh Đạo

1 Bài học

Premium Member

Video lesson

Follow

Là một người đào tạo về Kinh doanh Online, An giúp cho những bạn đang Kinh doanh biết cách chia sẻ sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng trên nền tảng thấu hiểu cảm xúc, tâm lý và hành vi khách hàng. Và xây dựng “Dòng chảy khách hàng Bền Vững” giúp bạn có 5→10 khách hàng chủ động tìm đến bạn mỗi ngày…

Điều mà An hướng đến không chỉ là đào tạo về kinh doanh, mà còn là việc chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để giúp mọi người xây dựng cuộc sống Ý Nghĩa, một cuộc đời Hạnh Phúc và đầy niềm vui.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>